Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aw: Auteurswet 1912.

1.2 BW: Burgerlijk Wetboek.

1.3 Fotoshoot by Sanne: opdrachtnemer in de zin van art. 6:231 BW.

1.4 Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

1.5 Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van art. 1 jo. 12 en 13 Aw.

1.6 Fotografisch werk: fotografisch werk zoals bedoeld in art. 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Het fotografisch werk wordt altijd als eindproduct opgeleverd aan de opdrachtgever.

1.7 Opdracht: de dienst of het product dat door Fotoshoot by Sanne zal worden geleverd.

1.8 Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de opdrachtgever voldoende kan worden vastgesteld. De bewijslast van ontvangst van de e-mail ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

1.9 Vergoeding: het overeengekomen bedrag in gelden.

1.10 Annuleren: Beëindiging of annulering van de overeenkomst.

 

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotoshoot by Sanne en een opdrachtgever. Voorbeelden van rechtsbetrekkingen zijn: offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Na het beëindigen van een overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Fotoshoot by Sanne nog steeds van toepassing, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Fotoshoot by Sanne en de opdrachtgever komen tot een overeenkomst na het afspreken van een vergoeding en de omvang van de opdracht.

3.2 Opdrachtgever aanvaardt de opdracht door een bevestiging van de opdracht per e-mail te versturen of door het betalen van de factuur.

 

Artikel 4. Offertes

4.1 Een offerte is een formeel aanbod van Fotoshoot by Sanne tot het sluiten van een overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever.

4.2 Een offerte is vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

4.3 Fotoshoot by Sanne heeft binnen 72 uur na het verzenden van de offerte, het recht om het aanbod bij de opdrachtgever te herroepen.

4.4. Een offerte heeft een geldigheidsduur van één maand. De tarieven zoals vermeld in de offerte gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of andere opdrachten.

4.5 Een offerte dient schriftelijk te worden goedgekeurd en bevestigd.

 

Artikel 5. Vergoeding

5.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen dan bepaalt Fotoshoot by Sanne een vergoeding die naar redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld op grond van art. 7:752 lid 1 BW. Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang en de reikwijdte van het door de opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.

5.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

5.3 De vergoeding zoals overeengekomen door Fotoshoot by Sanne en opdrachtgever dient per bank overgeschreven te worden op IBAN: NL24RABO0329800787 ter name van S. Duineveld met vermelding van het factuurnummer.

5.4 Contante betaling is alléén mogelijk indien dit vooraf met Fotoshoot by Sanne is overeengekomen.

5.5 De vergoeding dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door de opdrachtgever.

5.6 Zolang de opdrachtgever de uitstaande factuur nog niet heeft voldaan is geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook toegestaan.

 

Artikel 6. Naamsvermelding

Fotoshoot by Sanne dient duidelijk bij een fotografisch werk te worden vermeld.

 

Artikel 7. Annuleren

7.1 Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te annuleren uiterlijk één week voor aanvang van de opdracht.

7.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst wilt annuleren tot 6 dagen of korter voor aanvang van de opdracht dan is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Fotoshoot by Sanne.

7.3 Fotoshoot by Sanne is te allen tijde bevoegd om de opdracht voor aanvang te verplaatsen naar een andere datum, een ander tijdstip of een andere locatie.

7.4 Indien de datum van de opdracht wordt gewijzigd in verband met weersomstandigheden (regen/extreme warmte), dan wordt dit voor aanvang van de opdracht kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever.  

7.5 Fotoshoot by Sanne is te allen tijde vrij om de opdracht te beëindigen of annuleren indien een opdrachtgever zich zodanig gedraagt dat dit onrechtmatig hinder of overlast oplevert.

 

Artikel 8. Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht op het fotografisch werk berust bij Fotoshoot by Sanne/Sanne Duineveld.

8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de fotografische werken online te plaatsen met eigen bewerkingen.

8.3 Fotoshoot by Sanne behoudt het recht alle fotografische werken gemaakt door Fotoshoot by Sanne te allen tijde naar eigen inzicht te gebruiken voor eigen activiteiten, zoals: portfolio, publicaties op websites, drukwerk, sociale media, advertenties en promotionele activiteiten. Deze lijst is niet limitatief.

8.4 Op al het fotografisch werk berust het auteursrecht zoals bedoeld in art. 10 Aw.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Aanwezigheid bij of aan een opdracht van Fotoshoot by Sanne geschiedt op eigen risico.

9.2 Fotoshoot by Sanne is niet aansprakelijk voor materiële of lichamelijke schade veroorzaakt tijdens de opdracht.

9.3 Fotoshoot by Sanne is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder gevolgschade.

9.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan apparatuur of eigendommen van Fotoshoot by Sanne indien er sprake is van opzet, roekeloosheid of een onrechtmatige daad.

9.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aangericht door zijn dieren, dan wel zijn kinderen.

9.6 Indien Fotoshoot by Sanne ondanks het bepaalde in voornoemd lid 1 tot 5 toch aansprakelijk zou zijn voor enig schade, dan zal de hoogte van de schadevergoeding te allen tijde beperkt zijn door de hoogte van de overeengekomen vergoeding van de overeenkomst.

 

Artikel 10. Cadeaubonnen

10.1 Cadeaubonnen van Fotoshoot by Sanne zijn maximaal twee jaar geldig na uitgiftedatum.

10.2 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere waardepapieren.

 

Artikel 11. Klachten

11.1 Indien de opdrachtgever niet tevreden is over het fotografisch werk dan dient dit binnen 5 dagen na levering van het fotografisch werk schriftelijk aan Fotoshoot by Sanne kenbaar gemaakt te worden.

11.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. In onderling overleg zal er gekeken worden naar een oplossing om alsnog het gewenste doel te behalen. Dit is alléén mogelijk als er volgens art. 11.1 binnen 5 dagen een officiële klacht is ingediend.  

 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

Alle persoonsgegevens worden door Fotoshoot by Sanne vertrouwelijk behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 13. Voorbehoud wijzigen

Het is Fotoshoot by Sanne te allen tijde toegestaan om de algemene voorwaarden, tarieven en afspraken te wijzigen.